Zasady Etyczne Kontaktu – autor Marshall Vian Summers

Ludzkość stoi obecnie u progu kosmosu. Statki nieznanego pochodzenia, latające po naszym niebie w sposób nieskrępowany, z coraz większą częstotliwością były widywane od zakończenia Drugiej Wojny Światowej. Kontakt został zapoczątkowany, ale jest to Kontakt, który rozgrywa się poza sceną. Rządy ukrywają swoje tajemnice, podczas gdy opinia publiczna pozostaje nieświadoma i nieprzygotowana.

Obecnie po raz pierwszy, zostało do nas wysłane przygotowanie oraz objawienie na temat rzeczywistości i duchowości inteligentnego życia Wielkiej Społeczności we Wszechświecie. To przygotowanie odnosi się do bezprecedensowego wyzwania stojącego przed ludzkością oraz do wielkiej szansy dla ludzkiej jedności i współpracy, która będzie wymagana przy stykaniu się z tego typu wyzwaniem.

Przygotowanie przybędzie z dwóch różnych źródeł: pierwsze jest w formie dwóch zbiorów sprawozdań pochodzących z sieci wolnych nacji w naszym lokalnym Wszechświecie, które określają siebie Sojusznikami Ludzkości. Sojusznicy nie odwiedzają naszego świata, lecz wysyłają w  tajemnicy obserwatorów, którzy obserwują pozaziemską Interwencję, która występuje w naszym świecie. Dwa zbiory sprawozdań, reprezentują raport Sojuszników dla ludzkości.

Drugim źródłem tego przygotowania jest obszerna seria proroczych komunikatów, Nowe Przesłanie dla Ludzkości, dostarczone przez Stwórcę całego życia. Wewnątrz tego Nowego Przesłania, zawarta jest wiedza i mądrość, którą ludzkość będzie potrzebowała, aby uniknąć katastrofy ekologicznej i wzrastającego ryzyka ludzkich konfliktów, oraz aby ustanowić ludzką jedność, a także aby przygotować się do zawiłości życia w Wielkiej Społeczności. Oba te źródła, Sojusznicy Ludzkości i Nowe Przesłanie, ujawniają prawdziwą naturę pozaziemskiej obecności aktualnie na Ziemi oraz to co ludzkość musi wiedzieć i zrobić, aby przygotować się na to, co z pewnością jest największym wydarzeniem w ludzkiej historii.

Sprawozdania Sojuszników pokazują w jaki sposób odbywa się Interwencja na naszej planecie i w jaki sposób próbuje osiągnąć tutaj swoje cele. Działając w sposób dyskretny i potajemny, Interwencja jest zagazowana w skoordynowany zbiór działań, w celu wpłynięcia na ludzką percepcję oraz aby wykorzystać ludzką ignorancję, konfliktowość i przesądy, by zyskać dominację w naszym świecie bez użycia siły.

Sprawozdania Sojuszników zachęcają nas przy każdej sposobności, aby podjąć aktywną rolę w dostrzeganiu oraz sprzeciwianiu się tej pozaziemskiej Interwencji. Sprawozdania podkreślają, że ludzkość nie osiągnęła jeszcze trwałej mądrości, jedności lub umiejętności rozróżniania, aby w bezpieczny sposób zaangażować się w poważny Kontakt, oraz że te rasy które mogłyby być korzystne dla nas w przyszłości, nie poszukują tutaj zaangażowania właśnie z tego powodu.

Sprawozdania podkreślają, że niemal bez wyjątku, pierwsze rasy wizytujące granice wyłaniających się światów takich jak nasz własny, reprezentują eksploatatorów zasobów oraz ekonomiczne kolektywy – oportunistyczne grypy, które chcą mieć dostęp do zasobów wyłaniających się światów, grupy które nie są wysoko szanowane wśród zaawansowanych cywilizacji w naszym rejonie kosmosu.

Interwencja ta, ma miejsce w czasie wzrastających ludzkich konfliktów, wyczerpywania się zasobów i zmian środowiska na Ziemi. Sprawozdania ujawniają dlaczego to się dzieje w tych czasach i dlaczego ludzkość jest na tak wrażliwej pozycji. Interwencja będzie przedstawiała samą siebie jako potężne i oświecone organizacje, które są zdolne do ocalenia ludzkiej rodziny. Jednak to wszystko to tylko oszustwo dla nieuświadomionej i niepodejrzewającej ludzkości.

Największa potrzeba która jest przed nami, to przygotować się do Wielkiej Społeczności praktycznie, politycznie i duchowo. To obejmuje informowanie ludzi na Ziemi, o wrażliwości ludzkości w obliczu Interwencji, dostrzeganie naszych praw i priorytetów jako rdzennej społeczności tego świata i ustanowienia naszych własnych Zasad Etycznych Kontaktu i Zasad Zaangażowania odnośnie wszystkich teraźniejszych i przyszłych doświadczeń z innymi rasami we Wszechświecie.

Spoglądając na świat przyrody i cofając się w ludzkiej historii, dobitnie ukazują nam lekcje wynikające z interwencji. Natura uczy nas, że współzawodnictwo o zasoby jest integralną częścią natury. Historia uczy nas, że ingerencja przez jedną kulturę, na innej kulturze, jest zawsze dokonywana dla własnej korzyści i posiada pustoszący, a często dewastujący wpływ na kulturę oraz wolność ludzi którzy zostali odkryci.

Chociaż nie można wykluczać, że te pozaziemskie rasy odwiedzające nasz świat, mogą być wyjątkiem od tej reguły, to tego typu wyjątek musiałby być udowodniony bez cienia wątpliwości, poprzez danie ludzkości prawa oceny każdej oferty odwiedzin oraz określania Zasad Zaangażowania. Taka sytuacja z całą pewnością nie miała miejsca. Zamiast tego, jak dotąd w ludzkim doświadczeniu Kontaktu, nasze naczelnictwo i prawo własności jako rdzennej społeczność tego świata, były omijane. “Przybysze” realizowali swą własną agendę (plan), bez respektu dla ludzkiego przyzwolenia lub świadomego współuczestnictwa. Ziemia jest infiltrowana, a wzrastająca liczba ludzi, którzy ulegli wpływowi i oczarowaniu przez Interwencję, jest przekonywana iż ta infiltracja służy dla własnego dobra ludzkości.

Zarówno Sprawozdania Sojuszników, jak i wielu z badaczy UFO, jasno wskazuje że etyczny kontakt nie występuje. Poniższe punkty to zaledwie kilka kluczowych kwestii etycznych, odnoszących się do pozaziemskiego Kontaktu jaki występuje obecnie:

– odwiedzanie i okupywane bez świadomej zgody obywateli tego świata, w przeciwieństwie do zgody tajnych grup rządowych lub innych organizacji

– nieujawnienie intencji i podtrzymywanie tajemnicy oraz oszustwa, w przeciwieństwie do otwartości, zaufania i negocjacji

– bezkarne naruszenie planetarnych i narodowych granic

– prezentowanie technologicznej potęgi nad miastami i instalacjami militarnymi, ryzykując bezpieczeństwo narodowe

– wspieranie ludzkiej zależności, poprzez oferowanie technologii, mniej zaawansowanej lub mniej rozwiniętej rdzennej rasie

– gwałcenie podstawowych ludzkich praw, poprzez porywanie ludzi wbrew ich woli i poddawanie ich często przerażającym procedurom, skutkującym psychiczną traumą i izolacją społeczną

– eksploatowanie zasobów, zarówno ludzkich jak i biologicznych

– zakulisowe zaostrzanie ludzkich konfliktów

Nawet gdyby było właściwym dla obcych ras, dzielić się z nami ich doświadczeniem i mądrością z oddali, tak jak to uczynili Sojusznicy Ludzkości, nie jest odpowiednim dla ras, aby przybywać tutaj nie będąc zaproszonym i próbować ingerować oraz manipulować w ludzkie sprawy, nawet pod płaszczykiem pomagania nam. Biorąc pod uwagę poziom ludzkiego rozwoju w obecnym czasie, jako młodej i podzielonej rasy, żaden prawdziwy sojusznik ludzkości nie przystałby na to, ponieważ wymagałoby to od niego kierowania, kontrolowania i manipulowania umysłami i sercami
społeczeństwa.

Ludzkość nie miała jeszcze okazji, aby ustanowić swe własne Zasady Zaangażowania lub aby określić granice, które każda rdzenna rasa musi ustanowić dla jej własnego bezpieczeństwa, ochrony i suwerenność we Wszechświecie. Czyniąc w ten sposób, mogą rozwijać ludzką jedność i współpracę, ponieważ nasze narody i społeczeństwa będą musiały pracować razem, aby wypełnić tego typu zadanie. Takie działanie będzie wymagało świadomości, iż jesteśmy jednym społeczeństwem, dzielącym jeden świat, że nie jesteśmy osamotnieni we Wszechświecie i że nasze granice z kosmosem muszą zostać wytyczone i chronione. Tego typu kładzenie nacisku bardziej na bezpieczeństwo planetarne, niż na bezpieczeństwo narodowe, byłoby ewolucyjnym krokiem naprzód dla ludzkości. Nieszczęśliwie, ten niezbędny proces rozwojowy, jest teraz uniemożliwiany, a ludność Ziemi pozostaje nieświadoma i nieprzygotowana.

Przekazy Sojuszników dla ludzkości, są demonstracją tego, czym tak naprawdę jest etyczny Kontakt. Zachowują oni podejście “ręce przy sobie”, respektując naszą suwerenność, nasze wrodzone umiejętności i nasze naczelnictwo, jednocześnie wspierając jedność oraz przygotowanie do Wielkiej Społeczności, którego ludzka rodzina będzie potrzebowała, aby usytuować siebie samych jako wolną rasę, wśród rozległych i skomplikowanych oddziaływań pomiędzy narodami i światami wewnątrz Wielkiej Społeczności — środowiska do którego jeszcze się nie przystosowaliśmy.

Podczas gdy wiele osób wątpi, że ludzkość posiada siłę i integralność, aby realizować swe własne potrzeby oraz dzisiejsze i przyszłe wyzwania, Sojusznicy zapewniają nas, iż posiadamy tę siłę — duchową siłę Wiedzy oraz siłę ludzkiej pomysłowość — które zamieszkują w nas wszystkich i których musimy teraz użyć na własną korzyść, szczególnie w świetle konkurencji z poza Ziemi. Nikt we Wszechświecie nie zamierza przybyć i nas uratować, a te rasy które twierdzą, że są tutaj właśnie w tym celu, reprezentują nasze największe zagrożenie.

Przygotowanie do wyłonienia się ludzkości do Wielkiej Społeczności, zostało przekazane. Dwa zbiory Sprawozdań Sojuszników Ludzkości oraz święte teksty Nowego Przesłania, są dostępne dla każdego czytelnika. Można je znaleźć na stronie AlliesofHumanity.org oraz NewMessage.org . Wiele z zapisków i nagrań jest teraz dostępnych za darmo w internecie. Wszystkie razem, dostarczają sposobów niwelowania Interwencji, przynosząc zakończenie ludzkich konfliktów oraz przygotowują narody i społeczności tego świata do skonfrontowania się ze zmieniającym się światem, w momencie gdy stoimy u progu kosmosu. To jedyne tego rodzaju przygotowanie obecnie na świecie i reprezentuje nowy kierunek dla ludzkości.

W odpowiedzi na Sprawozdania Sojuszników, grupa oddanych czytelników stworzyła dokument zatytułowany: “Deklaracja Ludzkiej Suwerenności”. Wzorowana na Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Deklaracja Ludzkiej Suwerenności ma na celu określenie Zasad Etycznych Kontaktu oraz Zasad Zaangażowania, których my jako rdzenna społeczność Ziemi, obecnie desperacko potrzebujemy, aby rozwijać ludzką jedność oraz zachować ludzką wolność i suwerenność.

Jako rdzenna społeczność tego świata, mamy prawo i obowiązek określać kiedy i w jaki sposób odwiedziny będą występowały oraz jak wielu odwiedzi nasz świat. Musimy sprawić, aby wszystkie narody i grupy we Wszechświecie, które są świadome naszego istnienia, wiedziały że jesteśmy samostanowiącą rasą i że zamierzamy realizować swoje prawa i obowiązki jako wyłaniająca się rasa wolnych ludzi w Wielkiej Społeczności. Deklaracja Ludzkiej Suwerenności jest pierwszym krokiem i można ją przeczytać w internecie pod adresem HumanSovereignty.org .