Sprawozdanie Piąte: Punkt przełomu: nowa nadzieja dla ludzkości

W celu przygotowania do pozaziemskiej obecności, która występuje na Ziemi, jest niezbędne nauczyć się więcej o życiu w Wielkiej Społeczności, życiu które będzie otaczać wasz świat w przyszłości, życiu którego częścią będziecie.

Ludzkim przeznaczeniem zawsze było wyłonić się do Wielkiej Społeczności inteligentnego życia. Jest to nieuchronne i występuje we wszystkich światach, w których inteligentne życie zostało zasiane i rozwinęło się. Ostatecznie, uświadomilibyście sobie, że żyjecie wewnątrz Wielkiej Społeczności. I w końcu odkrylibyście, że nie byliście sami w waszym własnym świecie, że odwiedziny występowały i że będziecie musieli nauczyć się rywalizować z odmiennymi rasami, siłami, wierzeniami i postawami, które są rozpowszechnione w Wielkiej Społeczności, w której żyjecie.

Wyłonienie się do Wielkiej Społeczności jest waszym przeznaczeniem. Wasza izolacja jest obecnie zakończona. Chociaż wasz świat był odwiedzany wiele razy w przeszłości, wasza stan izolacji dobiegł końca. Jest teraz niezbędne, abyście uświadomili sobie, że nie jesteście już sami — we wszechświecie czy nawet na waszej własnej planecie. To rozumowanie jest przedstawione pełniej w Nauczaniu Duchowości Wielkiej Społeczności, które jest prezentowane obecnie na Ziemi. Naszym zadaniem tutaj, jest opisać życie jakie istnieje w Wielkiej Społeczności, tak abyście mieli głębsze zrozumienie wielkiej panoramy życia, do której się wyłaniacie. Jest to niezbędne dla was, aby być w stanie dostąpić tej nowej rzeczywistości z większą obiektywnością, zrozumieniem i mądrością. Ludzkość żyła we względnej izolacji przez tak długo, że jest naturalnym dla was sądzić, że reszta wszechświata funkcjonuje według idei, zasad oraz nauk, które uważacie za święte i na których opieracie wasze działania i wasze wyobrażenia na Ziemi.

Wielka Społeczność jest ogromna. Jej najodleglejsze obszary nigdy nie zostały zbadane. Jest większa niż jakakolwiek rasa może pojąć. Wewnątrz tej ogromnej kreacji, inteligentne życie istnieje na wszystkich poziomach ewolucji i w niezliczonych przejawach. Wasz świat istnieje w części Wielkiej Społeczności, która jest dosyć dobrze zamieszkała. Jest wiele obszarów Wielkiej Społeczności, które nigdy nie zostały zbadane oraz wiele innych rejonów, gdzie rasy żyją w tajemnicy. Wszystko istnieje w Wielkiej Społeczności w kategoriach manifestacji życia. I chociaż życie, które opisujemy wydaje się być trudne i wymagające, Stwórca działa wszędzie, odzyskując odseparowanych poprzez Wiedzę.

W Wielkiej Społeczności, nie może być jednej religii, jednej ideologii lub jednej formy rządów, która może być zaadaptowana do wszystkich ras i wszystkich narodów. Dlatego gdy mówimy o religii, odnosimy się do duchowości Wiedzy, bo to jest potęga i obecność Wiedzy, która zamieszkuje w każdym inteligentnym życiu — wewnątrz was, wewnątrz waszych przybyszów i wewnątrz innych ras, z którymi będziecie się stykać w przyszłości.

Dlatego uniwersalna duchowość staje się wielkim centralnym punktem. Spaja razem różnorodne rozumowania oraz idee, które są rozpowszechnione w waszym świecie i nadaje waszej własnej duchowej rzeczywistości wspólną podstawę. Jednak studiowanie Wiedzy nie jest tylko pouczające, jest ono niezbędne dla przetrwania i rozwoju w Wielkiej Społeczności. Abyście byli w stanie ustanowić i utrzymać waszą wolność i niepodległość w Wielkiej Społeczności, musicie posiadać tą wielką umiejętność rozwiniętą wśród wystarczającej ilości ludzi w waszym świecie. Wiedza jest jedyną częścią was, która nie może być zmanipulowana lub poddana wpływom. Jest ona źródłem wszelkiego rozsądnego rozumowania i działania. Ona staje się niezbędna w środowisku Wielkiej Społeczności, jeśli wolność jest ceniona i jeśli chcecie osiągnąć wasze własne przeznaczenie bez bycia zintegrowanymi z kolektywem lub innym społeczeństwem.

Dlatego gdy prezentujemy groźną sytuacje obecnie na Ziemi, prezentujemy również wielki dar i wielką obietnicę dla ludzkości, bo Stwórca nie zostawiłby was nieprzygotowanych do Wielkiej Społeczności, która jest największym ze wszystkich przełomów, z jakimi jako rasa się zmierzycie. My również zostaliśmy obdarzeni tym darem. Był w naszym posiadani przez wiele waszych wieków. Musieliśmy się go nauczyć, zarówno z wyboru, jak i z konieczności.

To właśnie obecność i potęga Wiedzy umożliwia nam przemawiać jako wasi Sojusznicy i dostarczać informacje, które przekazujemy w tej rozprawie. Gdybyśmy nigdy nie doznali tego wielkiego Objawienia, bylibyśmy izolowani w naszych własnych światach, nie mogąc zrozumieć wielkich sił we wszechświecie, które mogłyby kształtować naszą przyszłość i nasze przeznaczenie. Ponieważ dar, który jest ofiarowywany obecnie w waszym świecie, był podarowany nam, jak również wielu innym rasom, które rokowały nadzieję. Ten dar jest szczególnie ważny dla wyłaniających się ras takich jak wasza własna, które rokują nadzieję, ale zarazem są zbyt wrażliwe w Wielkiej Społeczności.

Dlatego, chociaż może istnieć wiele religii lub ideologii we wszechświecie, istnieje uniwersalna zasada, rozumowania i duchowej rzeczywistości, która jest dostępna dla wszystkich. Tak kompleksowa, że potrafi przemawiać do tych, którzy są ogromnie różni od was. Przemawia do różnorodności życia we wszystkich ich manifestacjach. Wy, żyjący w waszym świecie, macie teraz szansę nauczyć się o tak wielkiej rzeczywistości, aby doświadczać jej potęgi i wdzięku dla samych siebie. Doprawdy, w ostatecznym rozrachunku jest to dar, który chcemy wzmacniać, bo to zachowa waszą wolność i wasze samostanowienie oraz otworzy drzwi do większych możliwości we wszechświecie.

Jednakże, stoją przed wami przeciwności losu i wielkie wyzwania na początku. To wymaga od was uczenia się głębszej Wiedzy i większej świadomości. Powinniście odpowiedzieć na to wyzwanie, wtedy staniecie się beneficjentami nie tylko dla siebie samych, ale i dla całej waszej rasy.

Nauczanie w Duchowości Wielkiej Społeczności jest obecnie prezentowane na Ziemi. Nigdy wcześniej nie było ono tu prezentowane. Zostało przekazane poprzez jedną osobę, która służy jako pośrednik i mówca tej Tradycji. Zostało ono wysłane na Ziemię w tych decydujących czasach gdy ludzkość musi nauczyć się o swoim życiu w Wielkiej Społeczności i o wielkich siłach, które obecnie kształtują Ziemię. Tylko nauczanie i rozumowanie spoza Ziemi, może dać wam tę przewagę oraz to przygotowanie.

Nie jesteście osamotnieni w podejmowaniu tak wielkiego zadania, ponieważ istnieją inni we wszechświecie podejmujący to, nawet na waszym poziomie rozwoju. Jesteście zaledwie jedną z wielu ras wyłaniających się do Wielkiej Społeczności w tym czasie. Każda z nich rokuje nadzieję, jednak wiele jest podatnych na trudności, wyzwania i wpływy, które istnieją w tym wielkim środowisku. Doprawdy, wiele ras straciło swą wolność, zanim została ona w ogóle osiągnięta, tylko po to aby, stać się częścią kolektywów lub handlowych gild (stowarzyszeń) bądź terytoriami podległymi dla potężniejszych sił.

Nie chcemy widzieć tego dziejącego się z ludzkością, bo byłaby to wielka strata. To właśnie z tego powodu tu jesteśmy. To z tego powodu Stwórca jest aktywny na Ziemi obecnie, przynosząc nowe rozumienie dla ludzkiej rodziny. Jest to czas dla ludzkości, aby zakończyć swe nieustanne konflikty ze sobą i przygotować się do życia w Wielkiej Społeczności.

Żyjecie w strefie, która doświadcza wielkiej liczby aktywności spoza sfery waszego maleńkiego systemu słonecznego. Wewnątrz tej strefy, handel jest prowadzony wzdłuż pewnych szlaków. Światy oddziaływają na siebie, rywalizują i czasami wchodzą ze sobą w konflikt. Okazje są poszukiwane przez wszystkich, którzy prowadzą handlowe interesy. Szukają nie tylko zasobów, ale również sojuszy w światach takich jak wasz. Niektóre są częścią większego kolektywu. Inne utrzymują swe własne sojusze na o wiele mniejszą skale. Światy, które są w stanie pomyślnie wyłonić się do Wielkiej Społeczności, będą musiały utrzymać swą autonomię i w dużej mierze samowystarczalność. To uwalnia je przed wystawieniem na inne siły, którym mogłyby tylko, służyć do eksploatacji i manipulowania nimi.

W istocie, wasza samowystarczalność oraz rozwój waszego zrozumienia i waszej jedności, stają się najbardziej istotne dla waszej pomyślności w przyszłości. A ta przyszłość nie jest odległa, bo już teraz wpływy przybyszów stają się silniejsze w waszym świecie. Wiele jednostek już teraz przystało do nich i teraz służą jako ich emisariusze i pośrednicy. Wiele innych jednostek służy po prostu jako zasoby dla ich programu genetycznego. To się działo, jak wspomnieliśmy, wiele razy w wielu miejscach. To nie jest tajemnicą dla nas, mimo że dla was musi się to wydawać niepojęte.

Interwencja jest zarówno nieszczęściem, jak i życiową szansą. Jeśli jesteście w stanie zareagować, jeśli jesteście w stanie przygotować się, jeśli jesteście w stanie uczyć się Wiedzy i Mądrości Wielkiej Społeczności, wtedy będziecie w stanie równoważyć siły, które ingerują w wasz świat i budować podstawę dla większej jedności pośród waszych własnych ludów i plemion. My oczywiście, wspomagamy to, bo to wzmacnia spoiwo Wiedzy, w każdym z miejsc.

W Wielkiej Społeczności działania wojenne na wielką skalę, występują rzadko. Ponieważ istnieją tam ograniczające siły. Po pierwsze – działania wojenne zakłócają handel i eksploatację zasobów. W rezultacie, wielkie narody nie mogą działać pochopnie, bo to utrudnia lub niweluje cele innych uczestników, innych narodów i innych interesów. Wojny domowe występują okresowo w światach, ale działania wojenne na dużą skalę pomiędzy społecznościami i pomiędzy światami są naprawdę rzadkie. Po części z tego powodu, zdolności w Środowisku Mentalnym były rozwijane, ponieważ narody rywalizują ze sobą i próbują wpływać na siebie. Odkąd nikt nie chce niszczenia zasobów i sposobności (okazji), te potężne zdolności i możliwości są rozwijane z różnym sukcesem wśród wielu społeczeństw Wielkiej Społeczności. Gdy tego rodzaju wpływy są obecne, potrzeba Wiedzy jest jeszcze większa.

Ludzkość jest źle przygotowana do tego. Jednak z powodu waszego bogatego duchowego dziedzictwa i skali, w jakiej osobista wolność występuje w waszym świecie obecnie, istnieje nadzieja, że będziecie mogli posunąć się do przodu w tym większym zrozumieniu i w ten sposób zabezpieczyć waszą przyszłość oraz zachować ją.

Istnieją inne ograniczenia przeciwko działaniom wojennym w Wielkiej Społeczności. Najbardziej uprzemysłowione społeczeństwa należące do wielkich gild (zrzeszeń), które ustanowiły prawa i kodeksy postępowania dla ich członków. Służy to powstrzymywaniu aktywności wielu, którzy chcieliby użyć siły, aby uzyskać dostęp do innych światów i do posiadanych przez nie zasobów. Aby działania wojenne rozprzestrzeniły się na wielką skalę, wiele ras powinno być zaangażowanych, a to nie dzieje się często. Jesteśmy świadomi, że ludzkość jest bardzo wojownicza i popadająca w konflikty, w kategoriach wojowniczości Wielkiej Społeczności, ale w rzeczywistości zrozumiecie, że nie jest to dobrze tolerowane i że inne ścieżki perswazji są angażowane w miejsce siły.

Chociaż wasi przybysze przybywają do waszego świata bez wielkiego uzbrojenia. Nie przybywają przynosząc wielkich sił zbrojnych, ponieważ angażują umiejętności, które służą im na inne sposoby — umiejętności w manipulowaniu myślami, impulsami i uczuciami tych, których napotkają. Ludzkość jest bardzo wrażliwa na tego typu perswazje, biorąc pod uwagę stopień przesądu, konfliktu i nieufności, jaki przeważa w waszym świecie w tych czasach.

Dlatego, aby zrozumieć waszych przybyszów oraz aby zrozumieć innych, na których natkniecie się w przyszłości, musicie osiągnąć bardziej dojrzałe podejście do używania mocy i wpływów. Jest to niezbędna część waszej edukacji Wielkiej Społeczności. Część przygotowania w tym celu, będzie przekazana w Nauczaniu Duchowości Wielkiej Społeczności, ale musicie również uczyć się poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Obecnie, jesteśmy świadomi, że istnieje bardzo marzycielski obraz Wielkiej Społeczności wśród wielu ludzi. Wierzy się, że ci którzy są zaawansowani technologicznie, są również zaawansowani duchowo, jednak możemy was zapewnić, że nie jest tak w tym przypadku. Wy sami, chociaż jesteście obecnie bardziej zaawansowani technologicznie niż byliście wcześniej, nie jesteście zaawansowani duchowo w większym stopniu. Posiadacie więcej mocy, ale wraz z mocą przychodzi potrzeba większego pohamowania się.

Oni są tymi w Wielkiej Społeczności, którzy mają o wiele większą moc niż wy na poziomie technologicznym, a nawet na poziomie myśli. Będziecie rozwijali się mając z nimi do czynienia, lecz uzbrojenie nie będzie waszym celem. Bo działania wojenne na międzyplanetarną skale, są tak niszczące, że wszyscy tracą. Jakie byłyby zdobycze takiego konfliktu? Jaką przewagę zapewnią? Rzeczywiście, gdy taki konflikt istnieje, rozgrywa się w samym kosmosie, a rzadko w ziemskim środowisku. Łobuzerskie narody oraz ci, którzy są destruktywni i agresywni, są od razu przeciwstawieni, szczególnie jeśli znajdują się w dobrze zaludnionych rejonach, gdzie prowadzony jest handel.

Dlatego, jest niezbędne dla was, aby zrozumieć naturę konfliktu we wszechświecie, ponieważ da wam to pojęcie o przybyszach i ich potrzebach — dlaczego działają w taki sposób w jaki to czynią, dlaczego wolność osobista jest nieznana pomiędzy nimi i dlaczego polegają na swych kolektywach. To daje im stabilność i siłę, ale również czyni ich wrażliwymi na tych, którzy są uzbrojeni w Wiedzę.

Wiedza umożliwia wam myśleć na wiele sposobów, działać spontanicznie, postrzegać rzeczywistość poza oczywistość oraz doświadczać przyszłości i przeszłości. Takie możliwości są poza zasięgiem tych, którzy mogą podążać wyłącznie regulaminami i nakazami ich kultur. Jesteście daleko w tyle za technologią przybyszów, ale macie możliwość rozwijania umiejętności na Ścieżce Wiedzy, umiejętności których będziecie potrzebować i będziecie musieli uczyć się polegać na nich w coraz to większym stopniu.

Nie bylibyśmy Sojusznikami Ludzkości, jeśli nie uczylibyśmy was o życiu w Wielkiej Społeczności. Wiele widzieliśmy. Napotkaliśmy wiele różnych rzeczy. Nasze światy zostały przejęte i musieliśmy odzyskać naszą wolność. Poznaliśmy, w wyniku błędów i doświadczenia, naturę konfliktu i wyzwania, przed którymi dzisiaj stajecie. Dlatego właśnie jesteśmy dobrze dobrani do tej misji w naszej służbie dla was. Jednak nie spotkacie nas, a my nie przybędziemy aby spotkać liderów waszych narodów. To nie nasz cel.

Istotnie, potrzebujecie jak najmniej ingerencji jak to tylko możliwe, za to potrzebujecie wielkiego wsparcia. Istnieją nowe umiejętności, które musicie opanować i nowe zrozumienie, które musicie osiągnąć. Nawet życzliwe społeczności, gdyby przybyły do waszego świata, miałyby taki wpływ i takie działanie na was, że stalibyście się zależni od nich i nie osiągnęlibyście własnej siły, waszej mocy i waszej własnej samowystarczalności. Bylibyście tak zależni od ich technologii i od ich rozumowania, że nie byliby w stanie was opuścić. I rzeczywiście, ich przybycie tutaj mogłoby uczynić was jeszcze bardziej wrażliwymi na ingerencje w przyszłości. Ponieważ wy pragnęlibyście ich technologi i chcielibyście podróżować wzdłuż korytarzy handlowych w Wielkiej Społeczności. Jednak nie bylibyście przygotowani i nie bylibyście obeznani.

To właśnie dlatego waszych przyszłych przyjaciół nie ma tutaj. Właśnie dlatego nie przybywają wam z pomocą. Ponieważ nie stalibyście się silni, gdyby to robili. Chcielibyście stowarzyszyć się z nimi, chcielibyście zawrzeć sojusz z nimi, ale bylibyście tak słabi, że nie moglibyście chronić samych siebie. W istocie, stalibyście się częścią ich kultury, czego oni sobie nie życzą.

Być może wiele osób nie będzie w stanie zrozumieć, o czym mówimy, ale z czasem nabierze to dla was całkowitego sensu i zobaczycie ich mądrość i ich konieczność. W tym momencie jesteście zbyt słabi, zbyt rozproszeni oraz zbyt skonfliktowani, aby uformować silne sojusze, nawet z tymi, którzy mogliby być waszymi przyszłymi przyjaciółmi. Ludzkość nie umie jeszcze mówić jednym głosem, więc jesteście podatni na interwencje i manipulacje z zewnątrz.

Gdy rzeczywistość Wielkiej Społeczności stanie się bardziej znana w waszym świecie i jeśli nasz przekaz zdoła dotrzeć do odpowiedniej liczby ludzi, wtedy nastąpi wzrastający konsensus (zgodność), że przed ludzkością stoi wielki problem. To może stworzyć nowe podstawy do współpracy i konsensusu (jednomyślności). Bo jakie możliwe zyski może mieć jeden naród na Ziemi od drugiego narodu, gdy cały świat jest zagrożony Interwencją? I kto pragnąłby zdobycia osobistej władzy w środowisku gdzie obce siły interweniują? Jeśli wolność ma być prawdziwa w waszym świecie, musi być współdzielona. Musi być dostrzeżona i poznana. Nie może być przywilejem kilku, bo inaczej nie będzie tu prawdziwej siły.

Jesteśmy świadomi, dzięki Nieujawnionym, że istnieją już ludzie, którzy pragną dominacji nad światem, ponieważ wierzą że mają błogosławieństwo i wsparcie przybyszów. Posiadają zapewnienia przybyszów, że będą wspomagani w ich pogoni za władzą. I jak dotąd, cóż innego oddają aniżeli klucze do ich własnej wolności i wolności ich świata? Oni są nieświadomi i nieroztropni. Oni nie potrafią dostrzec własnego błędu.

Rozumiemy również, że są też tacy, którzy wierzą iż przybysze są tutaj aby reprezentować duchowe odrodzenie i nową nadzieję dla ludzkości, ale skąd mogą wiedzieć, skoro nic nie wiedzą o Wielkiej Społeczności? Jest ich nadzieją i ich pragnieniem, aby tak właśnie było, a takie pragnienia są tworzone przez przybyszów, z bardzo wiadomych względów.

To, o czym tutaj mówimy, to nic innego jak prawdziwa wolność na Ziemi, prawdziwa siła i prawdziwa jedność. Udostępniamy nasz przekaz każdemu i ufamy, że nasze słowa mogą być przyjęte i gruntownie przemyślane. Jednak nie mamy wpływu na wasz odzew. A ziemskie przesądy i lęki mogą uczynić nasz przekaz niedostępnym dla wielu. Ale szansa nadal istnieje. Aby dać wam więcej, musielibyśmy przejąć wasz świat, czego nie chcemy robić. Dlatego dajemy wszystko, co tylko możemy dać, bez mieszania się w wasze sprawy. Jednak jest wielu, którzy chcą ingerencji. Oni chcę być uratowani lub ocaleni przez kogoś innego. Oni nie ufają ludzkim możliwościom. Oni nie wierzą we wrodzoną siłę i możliwości ludzkości. Oni oddadzą ich wolność ochoczo. Oni będą wierzyć w to, co im powiedzą przybysze. I będą służyć swym nowym mistrzom, myśląc że to co dostają, jest ich własnym wyzwoleniem.

Wolność jest drogocenną rzeczą w Wielkiej Społeczności. Nigdy o tym nie zapominajcie. Wasza wolność, nasza wolność. A czymże jest wolność poza możliwością podążania Wiedzą, rzeczywistością którą Stwórca wam dał oraz doświadczania Wiedzy i rozwijania Wiedzy we wszelkich jej przejawach?

Przybysze nie posiadają tej wolności. Jest im nieznana. Spoglądają na chaos waszego świata i wierzą, że porządek jaki chcą tutaj narzucić, będzie dla was wybawieniem i ocali was przed waszym własnym samozniszczeniem. To jest wszystko co mogą dać, bo to jest wszystko, co posiadają. I oni wykorzystają was, ale nie uważają tego za niewłaściwe, ponieważ oni sami są wykorzystywani i nie znają alternatywy w tym względzie. Ich programowanie, ich uwarunkowywanie, jest tak dogłębne, iż szansa dotarcia do nich na poziomie ich głębszej duchowości, jest bardzo niewielka. Nie posiadacie siły, aby tego dokonać. Będziecie musieli być o wiele bardziej silniejsi niż jesteście dzisiaj, aby mieć zbawienny wpływ na waszych przybyszów. Jednak ich konformizm (dostosowanie) nie jest tak nietypowy w Wielkiej Społeczności. Jest bardzo powszechny w wielkich kolektywach, gdzie jednolitość i zgodność są niezbędne do sprawnego funkcjonowania, szczególnie w rozległych rejonach kosmosu.

Dlatego nie spoglądajcie na Wielką Społeczność ze strachem, lecz z obiektywnością. Okoliczności które opisujemy, już istnieją w waszym świecie. Potraficie zrozumieć te rzeczy. Manipulacja jest wam znana. Wywieranie wpływów jest wam znane. Po prostu nigdy nie spotkaliście się z nimi na tak wielką skalę, również nie musieliście nigdy rywalizować z innymi formami inteligentnego życia. W rezultacie nie posiadacie jeszcze umiejętności, aby tego dokonać.

Wspomnieliśmy o Wiedzy, ponieważ jest to wasza największa zdolność. Niezależnie od tego jaką technologię rozwiniecie z czasem, Wiedza jest waszą największą szansą. Jesteście całe wieki za przybyszami w waszym technologicznych osiągnięciach, więc musicie polegać na Wiedzy. To jest największa siła we wszechświecie, a wasi przybysze nie używają jej. To jest wasza jedyna nadzieja. To dlatego Nauczanie w Duchowości Wielkiej Społeczności uczy Ścieżki Wiedzy, dostarcza Stopni Wiedzy i uczy Wiedzy i Wnikliwości Wielkiej Społeczności. Bez tego przygotowania, nie posiadalibyście umiejętności lub perspektywy, aby zrozumieć wasz dylemat bądź zareagować na niego skutecznie. To jest zbyt duże. To jest zbyt nowe. A wy nie jesteście przystosowani do tych nowych okoliczności.

Oddziaływanie przybyszów wzrasta z każdym dniem. Każda osoba, która to słyszy, czuje to i wie, że musi uczyć się Ścieżki Wiedzy, Ścieżki Wiedzy Wielkiej Społeczności. To jest powołanie. To jest dar. To jest wyzwanie.

W czasie bardziej przyjemnych okoliczności, potrzeba nie wydaje się tak wielka. Ale potrzeba jest ogromna, ponieważ nie ma ochrony, nie ma miejsca do ukrycia, nie ma jak uciec na planecie, która jest obwarowana przez pozaziemską obecność, która tu występuje. Właśnie dlatego istnieją dwie możliwości: możecie dawać przyzwolenie albo możecie stanąć w obronie waszej wolności.

To jest wielka decyzja stojąca przed każdą osobą. To jest wielki punkt zwrotny. Nie możecie być nierozsądni w Wielkiej Społeczności. Jest to zbyt wymagające środowisko. Wymaga ono doskonałości, zaangażowania. Wasz świat jest zbyt wrażliwy. Tutejsze zasoby są pożądane przez innych. Strategiczna pozycja waszego świata jest wysoko poważana. Nawet gdybyście żyli w jakimś odległym świecie z dala od jakichkolwiek szlaków handlowych, daleko od wszelkich ekonomicznych zaangażowań, ostatecznie zostalibyście odkryci przez kogoś. Ta ewentualność przychodzi do was teraz. I jest na dobrej drodze.

Bądźcie więc odważni. To jest czas na odwagę, a nie na niezdecydowanie. Ciężar sytuacji, przed którą stajecie, tylko potwierdza ważność waszego życia i waszej reakcji, oraz ważności przygotowania które jest przekazywane obecnie na Ziemię. Nie służy ono tylko podbudowie moralnej i rozwojowi. Służy waszej ochronie jak również waszemu przetrwaniu.